Grzegorz Borowski (wybrane publikacje):

 

  • Rynek funduszy inwestycyjnych w Unii Europejskiej, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu.pl, Warszawa 2011

  • Wpływ UCITS IV na polski rynek funduszy inwestycyjnych, w: Zeszyty Naukowe WSB w Poznaniu (w druku)

  • Historia instytucji wspólnego inwestowania, w: Zeszyty Studiów Doktoranckich, Zeszyt Nr 28, Wydział Ekonomii, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2006, s. 5 – 22

  • Perspektywy rozwoju w Polsce funduszy inwestycyjnych otwartych lokujących w nieruchomości, Funkcjonowanie rynku pieniężnego i kapitałowego (red. W. Przybylska – Kapuścińska), Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Nr 52, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2006, s. 272 – 301

  • Nieruchomościowe fundusze inwestycyjne cz. I, w: Nieruchomości CH Beck, listopad 2004, s. 26 – 29

  • Nieruchomościowe fundusze inwestycyjne cz. II, w: Nieruchomości CH Beck, listopad 2004, s. 29 – 32

  • Opodatkowanie inwestycji jako czynnik determinujący rozwój polskiego rynku instytucji wspólnego inwestowania, (współautor: Wiesława Przybylska – Kapuścińska), w: Indywidualni inwestorzy na rynku finansowym, D. Dziawgo (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2004, s. 369 – 391

  • Wpływ nowelizacji Dyrektywy Unii Europejskiej o instytucjach wspólnego inwestowania na polskie regulacje dotyczące funduszy inwestycyjnych otwartych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Nr 1 z 2003, s. 129 – 145

  • Perspektywy rozwoju funduszy nieruchomości w Polsce (współautor: Katarzyna Gabryelczyk), w: Rynki finansowe wobec procesów globalizacji, Wydawnictwo CeDeWu Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk – Jurata 2003, s. 105 – 117

  • Prawne uwarunkowania rozwoju funduszy inwestycyjnych lokujących w nieruchomości, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Nr 4 z 2002, s. 173 – 185